Το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης Certified Against Violence and Harassment 7 Star, C.A.V.H 7star,  δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε από την MRK Consulting με στόχο την δημιουργία και εφαρμογή διαδικασιών και κανόνων, των μηχανισμών επιμέλειας περιστατικών και της εκπαίδευσης με αντικείμενο την αποφυγή διαχείριση και εξάλειψη των φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία ώστε να διασφαλίζεται  η Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων, ένα Υγειές Εργασιακό Οικοσύστημα  καθώς και  η  Επιχειρηματική Συνέχεια.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο Σχήμα Πιστοποίησης με στόχο την αύξηση της εμπιστοσύνης των εργαζομένων, των πολιτών και των καταναλωτών στις επιχειρήσεις, οι οποίες εφαρμόζουν και πιστοποιούνται με το Σχήμα Πιστοποίησης  C.A.V.H. 7star.

 

Σύντομη περιγραφή

Το Σχήμα καθορίζει θεμελιώδεις απαιτήσεις και διαδικασίες τις οποίες ένας Οργανισμός ή Επιχείρηση οφείλει να εφαρμόζει προκειμένου να λάβει την πιστοποίηση «C.A.V.H 7star». H C.A.V.H.7star πιστοποίηση επαληθεύει ότι ο Οργανισμός ή η Επιχείρηση έχει ως προτεραιότητα τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ακολουθεί καλές πρακτικές και έχει μηδενική ανοχή σε περιπτώσεις βίας ή/και παρενόχλησης. Πιο συγκεκριμένα έχει δημιουργήσει κανόνες και διαδικασίες, μηχανισμούς επιμέλειας, εκπαιδεύσεις στελεχών και εργαζομένων.

 

Αναλυτική περιγραφή

Το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «C.A.V.H.7star»  επιβεβαιώνει, ότι

 • Έχουν πραγματοποιήσει Εκτίμηση των Κινδύνων  Βίας και Παρενόχλησης συνολικά αλλά και ειδικότερα.
 • Έχουν δημιουργήσει Κανονισμούς και Διαδικασίες Αποφυγής και Διαχείρισης της Βίας και Παρενόχλησης.
 • Παρέχουν ανεπτυγμένο Μηχανισμό Επιμέλειας (Diligence) περιλαμβανομένων μηχανισμών Παραπόνων (Grievance) και Αποκατάστασης (Remedy)  και παρέχουν διαδικασίες και  συνθήκες προστασίας στους καταγγελλόμενους
 • Παρέχουν Μηχανισμό Επίλυσης βάσει προτεραιότητας , συχνότητας, έντασης
 • Παρέχουν κατάλληλες διαδικασίες, μηχανισμό και εξειδικευμένο προσωπικό για τις περιπτώσεις που αφορούν τη σεξουαλική παρενόχληση, τη σεξουαλική κακοποίηση, την έμφυλη βία, την ενδοοικογενειακή βία, τη φυισική βία.
 • Ενημερώνουν, Ευαισθητοποιούν και Εκπαιδεύουν τακτικά το προσωπικό σχετικά με την βία και παρενόχληση στο περιβάλλον της εργασίας ώστε οι εργαζόμενοι να την αναγνωρίζουν και να την αποφεύγουν.
 • Έχουν πραγματοποιήσει εκτίμηση Αντικτύπου σχετικά με τους κινδύνους και τις επιπτώσεις που προκαλούν τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης

 

Το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης Certified Against Violence and Harassment 7 Star, C.A.V.H 7star συνδέει άρρηκτα την υπευθυνότητα, την κοινωνική συνείδηση ​​και ευαισθησία, καθώς και την επιχειρηματική ηθική που διέπει έναν Οργανισμό ή Επιχείρηση με προληπτικές ενέργειες και στόχους βασισμένες στις κατευθύνσεις του ΟΗΕ κα της ΔΟΕ, όπως:

 • Τη μείωση του κινδύνου ή ελαχιστοποίηση της πιθανότητας φαινομένων βίας και παρενόχλησης
 • Την υποστήριξη υψηλού επιπέδου πρόληψης κατά της πιθανής έκθεσης (ακούσια ή εκούσια) στη βία στο περιβάλλον  της εργασίας
 • Τη διαχείριση πιθανών περιστατικών με οργανωμένο, άμεσο τρόπο, με βάση τις προτεινόμενες δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες των αρμόδιων εθνικών (πχ. υπουργείων Εργασίας) και διεθνών αρχών (π.χ. ΟΗΕ),
 • Τη συμπερίληψη  και των συνυπεύθυνων φορέων σε σχέση με άτομα με τα οποία έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή, όπως εργαζόμενοι, συνεργάτες – προμηθευτές, πελάτες, επισκέπτες και άλλοι ενδιαφερόμενοι, σε όλες τις φάσεις των καθημερινών συναλλαγών και λειτουργιών τους με την  Επιχείρηση  ή τον Οργανισμό.

 

 

Η ισχύς του  Πιστοποιητικού   C.A.V.H. 7star  έχει  ετήσια διάρκεια  και ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Εκτός των άλλων πιστοποιεί ότι  ο Οργανισμός η Επιχείρηση  έχει διαδικασίες και πολίτικες ενσωμάτωσης και προστασίας  ομάδων με μειονοτικά χαρακτηριστικά, όπως φύλου, φυλής, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας κ.α στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

 

Ποια είναι η διαδικασία της πιστοποίησης;

Για την πιστοποίηση κάθε Οργανισμού ή Εταιρείας με το Σχήμα Πιστοποίησης C.A.V.H. 7star  ακολουθείται η εξής διαδικασία

 • Υποβολή της Αίτησης Πιστοποίησης «C.A.V.H. 7star  » στην MRK Consulting
 • Αποδοχή των οικονομικών όρων και προϋποθέσεων συνεργασίας (Σύμβαση και Κανονισμός Πιστοποίησης)
 • Προετοιμασία του Οργανισμού ή Επιχείρησης αναφορικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός μηχανισμού συστημικής προσέγγισης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της οδηγίας C 190 ILO που έχει κυρωθεί στον ν..4808/2021.
 • Προγραμματισμός και διενέργεια εκτίμησης κινδύνου και αντικτύπου.
 • Πιστοποίηση του Οργανισμού μετά την επιτυχή ολοκλήρωση επιθεώρησης της συμμόρφωσης.
 • Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, συνέχιση της παρακολούθησης συμμόρφωσης του Οργανισμού ή Επιχείρησης ώστε να διατηρηθούν οι προϋποθέσεις για την ανανέωση του σήματος για ένα ακόμη ημερολογιακό έτος.

 

Αρχές Συμμόρφωσης και ενδεικτικά κριτήρια

 

Αρχές

Ενδεικτικά Κριτήρια

Α. Πολιτική – Δέσμευση

Δέσμευση, Ευθύνες Ανώτατης Διοίκησης, Επικοινωνία, KPIs, Δράσεις, Ολιστική προσέγγιση, Επικαιροποίηση

Β. Λειτουργικοί Παράγοντες – Μέτρα,

Εφαρμογή

Περιγραφή περιβάλλοντος,  Action Plan, Πόροι, Διαδικασίες & Πολιτικές, , Επίγνωση και επικοινωνία, Μηχανισμός Επιμέλειας, Διαχείριση Περιστατικού, Ψυχολογική υποστήριξη , Εκπαίδευση

Γ. Παρακολούθηση – Βελτίωση

Αξιολόγηση (παρακολούθηση, εσωτερικές επιθεωρήσεις, παράπονα), Ανασκόπηση, Επιχειρησιακή Συνέχεια, Τήρηση Αρχείων, Επικοινωνία

 

 

Που  απευθύνεται;

 

Το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «C.A.V.H. 7star  » απευθύνεται σε όλες τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς ανεξαρτήτως κλάδου, μεγέθους και αντικειμένου δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα..

 

Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη της πιστοποίησης;

 

Η Πιστοποίηση «C.A.V.H. 7star  » της  MRK Consulting, από έναν Οργανισμό: ή Επιχείρηση

 • προσδίδει προστιθέμενη αξία σε κάθε Οργανισμό ή Επιχείρηση  μέσα από την αξιοπιστία και τη δύναμη που αντανακλά το όνομα και σήμα «C.A.V.H. 7star » δηλώνοντας πως έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση , διαχείριση  και εξάλειψη του φαινομένου της Βίας και Παρενόχλησης στο περιβάλλον  της εργασίας.
 • Ενισχύει τη στρατηγική του Οργανισμού ή Επιχείρησης για την ανάπτυξη μιας σειράς δράσεων για την ευαισθητοποίηση και τη διαφύλαξη ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος βασισμένο στην ισότητα, στην ισονομία, στην αποδοχή της διαφορετικότητας,
 • Ενισχύει την βιωσιμότητά (sustainability) του Οργανισμού ή Επιχείρησης
 • Συμβάλλει ενεργά στην αύξηση της εμπιστοσύνης στον καταναλωτή, επισκέπτη και όλα τα εμπλεκόμενα και ενδιαφερόμενα μέρη
 • Ενισχύει την Εταιρική  Υπευθυνότητα και το Κοινωνικό Αποτύπωμα.
 • Ενισχύει τους ESG δείκτες

 

 

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για την πιστοποίηση;

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

 

Στο τηλέφωνο 2111833648   ή  στείλτε email στο info@mrkathens,gr

 

 

Συναντήστε μας

Πατησίων 341 & Deperfeld 2
GR 11144

Καλέστε μας

Τηλ: 2111833648
Δευτ-Παρ: 09:00-21:00
Σαβ: 11:00-14:00

Στείλτε email

Email:info@mrkathens.gr