Σχέδιο προστασίας, σεβασμού και αντιμετώπισης του εργασιακού εκφοβισμού, των Ηνωμένων Εθνών (2011)

 

Γενικές αρχές

 

Αυτές οι κατευθυντήριες αρχές βασίζονται στην αναγνώριση:

 

(α) των υφιστάμενων υποχρεώσεων των κρατών όσον αφορά το σεβασμό, την προστασία και την εκπλήρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών ·

 

(β) Στον ρόλο των επιχειρήσεων ως εξειδικευμένων οργάνων της κοινωνίας

με εξειδικευμένες λειτουργίες, που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ώστε να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ·

 

(γ) Την ανάγκη  ύπαρξης  δικαιωμάτων και οι υποχρεώσεων ώστε να μπορεί να υπάρχει

αποτελεσματική αντιμετώπιση όταν παραβιάζονται.

 

Αυτές οι κατευθυντήριες αρχές ισχύουν για όλα τα κράτη και για όλες τις επιχειρήσεις, πολυεθνικές και τοπικές ανεξαρτήτως μεγέθους, τομέα, τοποθεσίας, ιδιοκτησίας και

δομής

 

Αυτές οι κατευθυντήριες αρχές πρέπει να νοούνται ως συνεκτικό σύνολο και πρέπει να διαβαστούν, ατομικά και συλλογικά, ώστε να βελτιωθούν τα πρότυπα και πρακτικές όσον αφορά τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα για τα άτομα και τις κοινότητες που πλήττονται, και επιπλέον να συμβάλλουν δημιουργία ενός κοινωνικά βιώσιμου παγκοσμίου μοντέλου.

 

Τίποτα σε αυτές τις κατευθυντήριες αρχές δεν πρέπει να θεωρηθεί ως δημιουργία νέων διεθνών κανόνων ή υπονόμευση νομοθεσιών που μπορεί να έχει ένα κράτος ή κανόνων διεθνούς  δίκαιου  όσον αφορά τα άνθρωπο δικαιώματα.

 

Αυτές οι κατευθυντήριες αρχές θα πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις,

με ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα και τις ανάγκες, καθώς και στις προκλήσεις

που αντιμετωπίζουν, άτομα από ομάδες ή πληθυσμούς που ενδέχεται να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να γίνουν ευάλωτα ή περιθωριοποιημένα  καθώς και να λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους διάφορους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει γυναίκες και άνδρες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις κατευθυντήριες αρχές του U.N σχετικά με το σχέδιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Κάντε κλικ εδώ